مجلس ادارت

مدیر مسئول سید راشد حامدی فلاحی
مدیر اعزازی ابوالاعلی سید سبحانی
 محمد اسماعیل فلاحی  علی گڑھ
 زبیر ملک فلاحی  لکھنئو
انیس احمد فلاحی جامعۃالفلاح